Web Page กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ติดต่อ กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5621-9100 - 29 ต่อ 1124ประชาสัมพันธ์ ::. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------
ประกาศ กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ส่งสัญญา กรอ. (เฉพาะนักศึกษา ปี 1) และเซ็นแบบยืนยัน กรอ. ปี 2

ให้นักศึกษาที่กู้ยืมส่งสัญญากู้ยืม กรอ. (เฉพาะนักศึกษา ปี 1) และเซ็นแบบยืนยันลงทะเบียน กรอ.ปี 2 ติดต่อส่งสัญญาและเซ็นแบบยืนยัน

ได้ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 56 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 511, 512

หมายเหต
- ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) มาด้วย
- ให้นักศึกษาส่งใบลงทะเบียน นว.3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (ตัวจริง)
หากนักศึกษาสำรองจ่ายไปก่อน นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) มาด้วย

- หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการในวันดังกล่าว กองทุนฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2556

                                                  จึงประกาศมาให้ทราบ

ตรวจสอบเลขที่แบบยืนยันลงทะเบียน (กรอ.) คลิกที่นี่
(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2) : 06/09/2556
------------------------------------------------------------------------


Link เข้าเว็บไซด์ Studentloan ::
.


  เอกสารที่ใช้ประกอบกับสัญญากู้ยืม กยศ./กรอ. ::.
1. สัญญากู้ยืมเงินที่ปริ๊นออกจากระบบ e-Studentloan จำนวน 2 แผ่น
(ให้ปริ๊น LASER เท่านั้น)
2. สำเนาสมุดบัญชีของผู้กู้ยืม จำนวน 2 แผ่น
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+บัตรนักศึกษาผู้กู้ยืม จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายคู่กัน ให้อยู่ในแผ่นเดียว)
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ยืม จำนวน 2 แผ่น
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 แผ่น
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 แผ่น
7. สำเนาบัตรผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 แผ่น (บัตรข้าราชการเท่านั้น)

หมายเหต
ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันได้ มีดังนี้
1. นายอำเภอ ของแต่ละพื้นที่
2. ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

ถ้าให้นายอำเภอรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันมา

ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรข้าราชการ ให้ประทับตรามาเท่านั้น

Download แบบฟอร์ม ::.
- แบบคำขอกู้ยืม กรอ.
- กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืม กยศ.
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
- กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
- กยศ.104 แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัย
- กยศ.มร.นว.105 ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยของนักศึกษา
© กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
.:: STUDENTLOAN NAKHONSAWAN RAJABHAT UNIVERSITY 2012 ::.